ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์บริการศุลกากร ได้จัดช่องทางที่ผู้รับบริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ดังนี้
   1.  สายด่วนบริการศุลกากร (Customs Care Call Center) โทร. 1164
   2.  สอบถามผ่านระบบรับคำถามอัตโนมัติทางเว็ปไซต์ www.customs.go.th หัวข้อ “ศูนย์
        บริการศุลกากร   Customs Care Center”
   3. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ email : 1164@customs.go.th 
   4. หนังสือสอบถามส่งไปที่ ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
       ชั้น 1 กรมศุลกากร ถนนสุนทรโกษา  คลองเตย 10110 และ
   5. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ศูนย์บริการศุลกากร อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
       ชั้น 1 กรมศุลกากร

 

 

 ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.