ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
แบบฟอร์ม


การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรarticle
หลักฐานการขาย กศก.61
หนังสือรับรองการยกเว้นค่าธรรมเนียมประภาคาร
หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอหักทอนราคา
หนังสือรับรองการใช้วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ขอใช้สิทธิยกเว้นอากร(เขตปลอดอากรฯ)
หนังสือขออนุญาตนำยานพาหนะส่วนและสิ่งต่างๆฯ ออกไปต่างประเทศ แบบที่454
สัญญาประกันทัณฑ์บนฯผู้เก็บรักษาน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านแดน
สัญญาค้ำประกันและทัณฑ์บน รพท.-icd
ส่งของที่ได้รับยกเว้นฯเข้าไปในเขตปลอด โดยรีบด่วนก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน
รายงานสินค้าผ่านแดนไป สปป.ลาว
หน้า 1/15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  [ถัดไป]
[Go to top]ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.