ReadyPlanet.com
dot
downloadแบบฟอร์ม


ใบนำคีย์ใบขนสินค้าขาเข้า

* แบบฟอร์มใบนำคีย์ใช้ในการกรอกข้อมูลรายละเอียดใบขนสินค้าขาเข้า เพื่อส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ( TCES ) ในแบบ Manual

เอกสารแนบท้าย ตามประกาศฯ ที่ 67/2552 เรื่อง การให้บริการวินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
เอกสารแนบท้าย ตามประกาศฯ ที่ 13/2553 เรื่อง การให้บริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุุลกากรล่วงหน้า
แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียน
หน้า 1/1
1
[Go to top]ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.