ReadyPlanet.com
dot
dot

dot




downloadแบบฟอร์ม


การลงทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรarticle
แบบคำร้องขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับตามพิกัดประเภทที่ 1-2 ภาค 4
คำร้องขอผ่อนผันรับของไปก่อนปฏิบัติพิธีการครบถ้วน
คำร้องขอโต้แย้งการประเมินราคา/ภาษีอากรไปรษณีย์
ใบขนสินค้าขาเข้า-ขาออกพิเศษสำหรับคอนเทนเนอร์และคอนเทนเนอร์แร็ค
แบบคำร้องขอคืนเงินอากร(กศก. ๑o๗)
คำร้องขอตรวจรับกลับคืนทั้งหมด/ยกเลิกการส่งออก
คำร้องขอตรวจรับสินค้ากลับคืนบางส่วน
แบบแสดงรายการสินค้าที่ส่งออกไม่ครบตามจำนวนที่แสดงไว้ในใบขนสินค้า
แบบคำร้องขอให้วินิจฉัยราคาศุลกากรล่วงหน้า
หน้า 1/2
1 2  [ถัดไป]
[Go to top]



ศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.