ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อติดตามสำเนาใบขนฯ จากตัวแทนออกของที่ให้บริการ นำมาจัดเก็บเป็นชุดเอกสารตามบัญญัติของกฎหมายศุลกากร article

 
หัวข้อน่าสนใจ

การสืบค้นข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก article
รหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ใบกำกับการขนย้ายสินค้า กับ VGM
โครงการเอกซเรย์ล่วงหน้า ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร (ไอซีดีลาดกระบัง) article
ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559 ตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พิกัด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2559) article
ทำไมส่งใบขนสินค้าไม่ได้ ??
หัวข้อประกาศและคำสั่งกรมศุลกากร article
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ article
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้า/How to search for tariff code and import tariff rate? article
รายชื่อผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน(อัพเดต 30/08/2558) article
ขั้นตอนการนำเข้าของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม พ.ร.ก.พิกัดฯ ภาค 4 ประเภท 2(1) article
ขั้นตอนการนำเข้าของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม พ.ร.ก.พิกัดฯ ภาค 4 ประเภท 2(2) article
ตัวอย่างใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว (ภาษาจีน) article
สินค้าที่ต้องชำระอากรทุ่มตลาดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
การยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 article
รายชื่อสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบนำเข้ามาในราชอาณาจักร (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
การคำนวณภาษีและอากรของสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก
การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ณ คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน
การซื้อรถยนต์สำหรับผู้ได้รับเอกสิทธิ์
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.