ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559 ตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พิกัด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2559)

 
                    -   ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559
                      -   แบบฟอร์มเอกสารแนบท้ายประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559
เรื่องน่ารู้

ใบกำกับการขนย้ายสินค้า กับ VGM
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
ตัวอย่างใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว (ภาษาจีน)
การนำเข้าเครื่องวิทยุคมนาคมและเครื่องรับ เครื่องมืออุปกรณ์ที่สามารถใช้รับหรือแปลงสัญญาณในการรับรายการของกิจการกระจายเสียง
การปฏิบัติพิธีการศุลกากร กรณีระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากรขัดข้อง article
การจัดเก็บภาษีและการคำนวณภาษีสุรา article
บริการเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) article
Thailand National Single Window
การชำระค่าภาษีอากรผ่านธนาคาร
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับใบอนุญาตในการนำเข้า/ส่งออกสินค้า
AEC INSIDE
การลงทะเบียนเป็นผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
การสืบค้นข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก
เตือนภัยศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.