ReadyPlanet.com
dot
dot

dot
การยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 article

 
        ในภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 เป็นภาคที่ว่าด้วยการยกเว้นอากร
ของที่นำเข้ามาในราชอาณาจักร หรือส่งออกไปนอกราชอาณาจักร นอกจากจะได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและอากร ขาออกตามที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แล้ว ยังจะได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตด้วย การได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับของที่นำเข้านั้น
เป็นไปตามประมวลรัษฎากร มาตรา 81(2)(ค) ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้"ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการ
นำเข้าสินค้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตามกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตรา
ศุลกากร" ส่วนการส่งสินค้าออกนั้นไม่ว่าจะเป็นการส่งออกตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 หรือเป็นการส่งออกตามปกตินั้นไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่แล้ว ทั้งนี้ ตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา 80/1(1) และมาตรา 81(3) ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่จดทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม
อัตราร้อยละ 7 ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออกสินค้าและให้ผู้
ที่จดทะเบียนชำระภาษีมูลค่าเพิ่มอัตราร้อยละ 2.5 ให้ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการส่งออก
สำหรับการยกเว้นภาษีสรรพสามิตนั้น เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 มาตรา
99 ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ "สินค้าขาเข้าที่จำแนกประเภทไว้ในภาคที่ว่าด้วยของที่ได้รับยกเว้นอากรตาม
กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรให้ได้รับยกเว้นภาษีตามพระราชบัญญัตินี้ ด้วยโดยถือตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเดียวกับที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร"
 
 
        ของที่ได้รับยกเว้นอากรตามภาค 4 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 แบ่ง ออกเป็น 18 ประเภท ดังต่อไปนี้
  เนื้อหา
        • ประเภทที่ 1     ของส่งออก รวมทั้งของที่ส่งกลับไป ซึ่งนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี [+][-]
        • ประเภทที่ 2     ของที่นำเข้ามาโดยเสียอากรครบถ้วนแล้วมีการส่งกลับออกไป
ซ่อมและนำ กลับเข้ามาภายใน 1 ปี
[+][-]
           ของที่นำเข้ามาในประเทศไทยซึ่งได้เสียอากรไว้ครบถ้วนแล้ว และภายหลังส่งกลับออกไป
ซ่อม ณ ต่างประเทศ หากนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปี หลังจากที่ได้รับใบสุทธิสำหรับนำกลับเข้ามา
ซึ่งได้ออกให้ในขณะที่ได้ส่งออกแล้ว หรือของที่ได้รับอนุญาตให้นำออกไปผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ณ ต่างประเทศ หากนำกลับเข้ามาภายในหนึ่งปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตให้นำออกไป
            หมายเหตุ ก. ของที่ได้รับการยกเว้นอาการตามประเภทนี้ ให้ได้รับการยกเว้นเพียงเท่าราคาหรือปริมาณแห่งของเดิมที่ส่งออกไปเท่านั้น
                           ข. ในการคำนวณเงินอากรสำหรับของที่ส่งออกไปซ่อม ให้ถือตามพิกัดอัตราอากรของของเดิมทีส่งออกไปซ่อม โดยคำนวณจากราคา หรือปริมาณที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และการประกันภัย ส่วนการคำนวณเงินอากรสำหรับของที่ผ่านกระบวนการผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด ให้ถือตามสภาพของราคาของ และพิกัดอัตราศุลกากรที่เป็นอยู่ในขณะนำกลับเข้ามา โดยไม่ต้อง นำของเดิมที่ส่งออกไปมาคำนวณภาษี
                          ค. อธิบดีกรมศุลกากร มีอำนาจที่จะสั่งให้ได้รับการยกเว้น จากบทบัญญัติทีว่าด้วยใบสุทธินำกลับเข้ามาหรืออาจอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาออกไปอีก ตามความจำเป็นแก่กรณีก็ได้
                          ง. สำหรับการส่งของออกไปเพื่อผลิต ผสม ประกอบ บรรจุ หรือดำเนินการอื่นใด หรือการกำหนดรายละเอียด หรือากรพิสูจน์ความถูกต้องแห่งของใดๆ รวมทั้งการอนุญาตให้ขยายกำหนดเวลาออกไปอีก ตามความจำเป็นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมศุลกากรกำหนด้วยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

        • ประเภทที่ 3  
ของที่นำเข้ามาพร้อมตนหรือนำเข้ามาชั่วคราวและส่งกลับออก
ไปภายในไม่เกิน 6 เดือน
[+][-]
        • ประเภทที่ 4     รางวัลและเหรียญตราที่ต่างประเทศมอบให้แก่บุคคลที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร
[+][-]
        • ประเภทที่ 5     ของส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมตนสำหรับใช้เองหรือใช้
ในวิชาชีพมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ
[+][-]
        • ประเภทที่ 6   
ของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตน [+][-]
        • ประเภทที่ 7     ส่วนประกอบและอุปกรณ์ของอากาศยานหรือเรือ [+][-]
          
        • ประเภทที่ 8    น้ำมันเชื้อเพลิง สิ่งที่ใช้หล่อลื่นที่เติมในอากาศยานหรือในเรือ [+][-]
        • ประเภทที่ 9     พืชผลที่ผู้มีภูมิลำเนาในประเทศไทยปลูก [+][-]
        • ประเภทที่ 10  
ของที่ได้รับเอกสิทธิ์ตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์
การสหประชาชาติ
[+][-]
        • ประเภทที่ 11   ของที่นำเข้ามาหรือส่งออกไปเพื่อบริจาคเป็นสาธารณกุศล [+][-]
        • ประเภทที่ 12   ของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ ซึ่งแต่ละหีบห่อไม่เกินหนึ่งพันห้าร้อยบาท [+][-]
        • ประเภทที่ 13   ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในอากาศ [+][-]
        • ประเภทที่ 14   ตัวอย่างสินค้า [+][-]
        • ประเภทที่ 15   คอนเทนเนอร์บรรจุของ [+][-]
        • ประเภทที่ 16   ของที่นำเข้ามาสำหรับคนพิการใช้โดยเฉพาะ [+][-]
        • ประเภทที่ 17  ของที่จำเป็นต้องนำเข้ามาเพื่อใช้ในการประชุมระหว่างประเทศ [+][-]
        • ประเภทที่ 18  
ของส่งออกที่นำเข้ามาไม่เกิน 2 ปี และพิสูจน์โดยเป็นที่พอใจ
อธิบดีกรมศุลกากร
[+][-]
        • ประเภทที่ 19  
ภาชนะสำหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก ที่นำเข้ามา และจะส่งกลับออกไป [+][-]
           ภาชนะสำหรับบรรจุของ รวมทั้งอุปกรณ์ที่ใช้บรรจุ ยึด รัด กันกระแทก ไม่ว่าจะทำ ด้วยวัตถุ
ใดๆ ก็ตาม ที่นำเข้ามา และจะส่งกลับออกไป ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ที่อธิบดีกรมศุลกากร
กำหนด
 
   
         • ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 1 สำนักพิกัดอัตราศุลกากร [+][-]
           มีหน้าที่รับผิดชอบการพิจารณาอนุมัติยกเว้นอากรสำหรับของในประเภทดังต่อไปนี้
                 (1) ประเภทที่ 10
                      (1.1) ของที่ได้รับเอกสิทธิตามข้อผูกพันที่ประเทศไทยมีอยู่ต่อองค์การ
สหประชาชาติ กรณีของนำ
เข้าตามความตกลงฟลอเรนซ์ของยูเนสโก ที่ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการพิจารณา
ยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม
                      (1.2) ของที่ได้รับเอกสิทธิตามสัญญากับนานาประเทศ กรณีสัญญาหรือ
ความตกลงที่ไม่ผ่านสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (กรมวิเทศสห
การเดิม)
                 (2) ประเภทที่ 11 ของของทุกกรณีในประเภทนี้
                 (3) ประเภทที่ 13 ยุทธภัณฑ์ที่ใช้ในราชการ กรณีของระบุชัดแจ้งในบัญชีราย
การยุทธภัณฑ์แต่นำเข้าโดยส่วนราชการอื่นที่มิใช่กระทรวงกลาโหม หรือกรณีของนั้นไม่
ระบุไว้ชัดแจ้งในบัญชีรายการ ยุทธภัณฑ์ หรือกรณีของที่มีปัญหาและไม่อาจพิจารณาได้

           ขั้นตอนการยื่นเรื่อง

         • สำนักงานศุลกากรที่ของนำเข้า [+][-]
 
 

 
หัวข้อน่าสนใจ

การสืบค้นข้อมูลสถิตินำเข้า-ส่งออก article
ท่านสามารถใช้ประโยชน์จากใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมในการดำเนินพิธีการศุลกากรเพื่อติดตามสำเนาใบขนฯ จากตัวแทนออกของที่ให้บริการ นำมาจัดเก็บเป็นชุดเอกสารตามบัญญัติของกฎหมายศุลกากร article
รหัสสถานที่ในการปฏิบัติพิธีการศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์
ใบกำกับการขนย้ายสินค้า กับ VGM
โครงการเอกซเรย์ล่วงหน้า ณ ศูนย์เอกซเรย์และเทคโนโลยีศุลกากร (ไอซีดีลาดกระบัง) article
ประกาศกรมศุลกากรที่ 73/2559 ตามมาตรา 12 แห่ง พรก.พิกัด (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 มิ.ย. 2559) article
ทำไมส่งใบขนสินค้าไม่ได้ ??
หัวข้อประกาศและคำสั่งกรมศุลกากร article
แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ article
พิกัดศุลกากรและรหัสสถิติของสินค้าที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. ๒๕๕๙
สินค้าต้องห้ามนำผ่านราชอาณาจักรตามมติคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙
วิธีค้นหาพิกัดอัตราอากรศุลกากรขาเข้า/How to search for tariff code and import tariff rate? article
รายชื่อผู้ประกอบกิจการในเขตปลอดอากรและคลังสินค้าทัณฑ์บน(อัพเดต 30/08/2558) article
ขั้นตอนการนำเข้าของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม พ.ร.ก.พิกัดฯ ภาค 4 ประเภท 2(1) article
ขั้นตอนการนำเข้าของที่ได้รับการยกเว้นอากรตาม พ.ร.ก.พิกัดฯ ภาค 4 ประเภท 2(2) article
ตัวอย่างใบขนสินค้าพิเศษสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่นำเข้าหรือนำออกชั่วคราว (ภาษาจีน) article
สินค้าที่ต้องชำระอากรทุ่มตลาดตามประกาศกระทรวงพาณิชย์
รายชื่อสินค้าที่ผู้ประกอบการต้องมาขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้นำเข้าสินค้าตามมาตรการจัดระเบียบนำเข้ามาในราชอาณาจักร (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)
การคำนวณภาษีและอากรของสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต
วิธีการขอใบรับรองปลอดศัตรูพืช (Phytosanitary certificate : PC ) เพื่อใช้ในการส่งออก
การตรวจและออกใบรับรองสุขอนามัยพืช (Phytosanitary Certificate) ณ คลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
การนำเข้าของใช้ส่วนตัวและของใช้ในบ้านเรือน
การซื้อรถยนต์สำหรับผู้ได้รับเอกสิทธิ์
การยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มในการนำเข้าศูนย์บริการศุลกากร กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 1164
Copyright © 2012 All Rights Reserved.